Ansatte

Fay Grenersen

Daglig leder (CEO)

Tlf: +47 46405706

fay@sysint.no

Runa Lunde Strindin

Administrativ koordinator

runa@sysint.no

Elena Fjørtoft

Senior prosjektleder

Tlf: +47 48867268

elena@sysint.no

Linda Røssland

Senior Prosjektleder

Tlf: +47 99573635

linda@sysint.no

Linda har 20 års erfaring fra administrative IKT prosjekter, utarbeidelse av brukerkrav og implementering, samt roller som prosjektleder og teamleder i en rekke prosjekter med høy grad av teknologiutvikling. Linda har ledet overgang fra teknologiutvikling til seriebasert produksjon, drift og vedlikehold, med tilrettelegging og kvalitetssikring av rutiner, samt etablering av system for arkiv og konfigurasjonsstyring. Hun har erfaring fra endringsledelse; outsourcing av produksjon; forvaltning og salg av IPR; forhandlinger og kontraktsarbeid. Koordinering av ressurser mellom flere samtidige prosjekter, teknologiske utfordringer og endringer i scope, har bidratt til stor kompleksitet i prosjektgjennomføringen. Dette har stilt krav til systematikk og gode planleggingsrutiner, håndtering av endringer, utarbeidelse konstruktive løsninger, smidighet og god kommunikasjon. Flere av prosjektene er gjennomført i konsortier med større norske og europeiske nettselskap og trafoprodusenter, og har hatt støtte fra NFR og Innovasjon Norge. Linda blir oppfattet som åpen og direkte, er løsningsorientert og har evne til å bevare roen og bidra til godt samarbeid i prosjektgjennomføringen.

Joakim Kosmo

Senior prosjektleder

Tlf: +4748049369

joakim@sysint.no

Joakim er senior prosjektleder, og har har erfaring med å lede konseptutredninger, utvikling, infrastruktur, innkjøp og forrtningsutviklingsprosjekt. Han har bred erfaring i endringsledelse og god kjennskap til Lean metodologi. Bransjeerfaring fra finans og spesialisthelsetjenesten. Utdannet Sosial Antropolog, og er ekspert på kultur, sosial organisasjon og menneskelig adferd. Joakim evner gjennom sin brede sin brede og lange erfaring og raskt sette seg inn i problemstillinger og å få ulike profiler i sammensatte team til å fungere sammen. Han blir sett på som lyttende, kreativ og løsningsorientert.

Lars Fjeldaas

Senior prosjektleder

Tlf: +47 90048080

lars@sysint.no

Rådgiver brukere av IT-tjenester til å velge rett vei i endring mot enda bedre løsninger. Prosjektleder for å bringe et at Norges mest profilerte selskapet trygt frem til ny skybasert IT driftsmodell. Kvalitetssikring av anskaffelse og etablering av hybride datasentertjenester for hele Europa for et annet meget kjent selskap i Norge.

Martin Monsen

Senior prosjektleder

Tlf: +47 93067023

Martin.Monsen@sysint.no

Martin har en master innen telekommunikasjon og mer enn 16 års prosjekterfaring fra Telekom- og IT-sektoren. Han er en strukturert, lidenskapelig og løsningsorientert konsulent med bred kunnskap om prosjektledelse og prosjektprosesser. Dette kombineres med en dyp, teknisk forståelse. Han har prosjektledelses- og koordinatorerfaring og er trygg i roller der leveransepresisjon er avgjørende for å lykkes. Han er sertifisert prosjekt- og programleder med PRINCE2 og MSP Foundation. Han er en god lagspiller som er dyktig til å sette seg inn i nye og utfordrende oppgaver og har alltid fokus på å sikre best mulig kvalitet for oppdragsgiver. Han har en sterk evne til å raskt orientere seg i en ny organisasjon og til å utnytte sin brede kompetanse til det beste for oppdragsgiver. Med sin bakgrunn og tilnærming vil han være med på å forme endringer som påvirker både organisasjon og kultur.

Jarle Damborsky

Seniorrådgiver

Tlf: +4792407584

jarle@sysint.no

Jarle har spisskompetanse på etablering, tilpassing og oppgradering av infrastruktur og applikasjoner i store IKT miljøer med høye krav til sikkerhet. Jarle har god erfaring med å levere moduler/del-leveranser til større prosjekter med høye krav til kvalitet, dokumentasjon og tidsbruk. Har opparbeidet solid erfaring fra store oppgraderingsprosjekter innen bank, helse og forsvaret. Mer enn 16 års erfaring i roller som løsningsdesigner, prosjektleder, teknisk ansvarlig, rådgiver og utvikler. Erfaring med mange verktøy/konsepter for alle ledd av leveranseprosessen: Design/løsningsforslag, sikkerhetsgodkjenninger, kontroll av kildekode, dokumentasjon og softwarehistorikk, testgjennomføringer, prodsetting og stabilisering. Hele tiden jobbet med Windows (alle versjoner), AD og alle tilhørende moduler som DNS, GPO/GPP Firewall, Print osv.

Fabian Forster

Seniorrådgiver

Tlf: +47 92266217

fabian@sysint.no

Fabian har lang erfaring fra store IKT-prosjekter innenfor områdene arkitektur, løsningsdesign, sys-temutvikling, analysearbeid, teknisk koordinering, sikkerhet og prosjektledelse. Fabian har meget stor arbeidskapasitet, stor faglig bredde, analytisk ferdigheter og er god til å forstå virksomhetens behov. Han er en meget omgjengelig person som raskt opparbeider seg gode relasjoner hos sine kunder. I sitt oppdrag hos departementene har han spilt en viktig rolle i forbindelse med innføring allmenne skytjenester for departementenes samhandling med egen sektor og eksterne aktører. Fabian sin tekniske breddekompetanse og lang erfaring gjør han til en nøkkelperson i større infrastruk-turprosjekter og som rådgiver innenfor IKT.

Asgeir Husum

Seniorrådgiver

Tlf: +47 92037237

asgeir@sysint.no

Asgeir har lang erfaring innenfor områdene prosjektledelse, arkitektur, teknisk koordinering, løsningsdesign og systemutvikling. Asgeir tar ansvar og sørger for gode resultater innenfor sitt ansvarsområde. Med bred tekniske kompetanse, erfaring og arbeidskapasitet er Asgeir en ressursperson å ha med i utviklingsprosjekter, infrastrukturprosjekter og tilbudsarbeid. Konsulenten har tidligere innehatt CTS sikkerhetsklarering.

Jan Terje Skatterud

Seniorrådgiver

Tlf: +47 91619697

jan.terje@sysint.no

Jan Terje har spisskompetanse på IT arkitektur, prosjektledelse, systemintegrasjon og drift. Han har solid erfaring som teknisk prosjektleder fra flere store infrastrukturprosjekter innenfor industri og offentlige etater. Erfaring fra roller som prosjektleder, teknisk ansvarlig og løsningsdesigner med hovedfokus på Microsoft infrastruktur. Jan Terje har gjennom sin brede og lange erfaring gode evner til å se helheten i tekniske løsninger og å tenke utenfor boksen. Han blir sett på som allsidig, kreativ, arbeidsom og løsningsorientert.

Audun Larsen

Seniorrådgiver

Tlf: +47 92266206

audun@sysint.no

Audun har lang erfaring innenfor områdene prosjektledelse, arkitektur, løsningsdesign og systemutvikling. Audun tar ansvar og sørger for gode resultater innenfor sine ansvarsområder. Audun har god arbeidskapasitet, og med meget bred kompetanse og erfaring er han en ressursperson å ha med i både utviklingsprosjekter, infrastrukturprosjekter og i tilbudsarbeid.

Espen Molund

Seniorrådgiver

Tlf: +47 92091541

espen@sysint.no

Espen har erfaring innenfor områdene løsningsdesign og implementasjon fra flere større og mindre prosjekter. Espen tar ansvar og sørger for gode resultater innenfor sitt ansvarsområde. Med bred teknisk kompetanse, erfaring og arbeidskapasitet er Espen en nøkkelperson i utviklings- og infrastrukturprosjekter. Espen er en svært kompetent, positiv og samarbeidsorientert konsulent.

Jan Ulrik Rognås

Senior rådgiver

Tlf: +47 90195520

jan@sysint.no

Jan Ulrik er sertifisert prosjektleder med lang erfaring fra prosjektledelse, teknisk koordinering og systemutvikling. Han har jobbet som teknisk forvalter av sentrale applikasjoner i større virksomheter. I tillegg har han gjennomført en rekke oppdrag med Oracle-teknologi på Windows- og Unix/Linux-plattformer. Jan Ulrik motiveres av å jobbe parallelt med tekniske og funksjonelle utfordringer, og av å forstå samspillet mellom disse fagområdene. Tilbakemeldinger fra tidligere kunder er at Jan Ulrik har svært god gjennomføringsevne og at han lett opparbeider solide kunderelasjoner.

Kåre Smith

Seniorkonsulent

Tlf: +47 92266210

kaare@sysint.no

Kåre har lang erfaring innenfor områdene plattformutvikling, systemutvikling, programvareutvikling og systemintegrasjon, fra både større og mindre prosjekter. Kåre har også lang erfaring med sikkerhetsherding av applikasjoner og plattformer. Med sin brede faglige kompetanse er Kåre er en ressursperson for ethvert prosjekt, og blir raskt en viktig ressurs for andre prosjektdeltagere. Kåre har deltatt i prosjekter både innen administrasjons- og driftsløsninger for brukeradministrasjon, dataflyt, programvaredistribusjon, minibankapplikasjoner, telekommunikasjon, samt plattformutrulling. Kåre har en unik kombinasjon av sterk plattform- og programmeringskompetanse, som gir en evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger. Kåre har stor arbeidskapasitet, lærer fort, er faglig dyktig og er inspirerende å arbeide med. Kåre var i perioden 2012 til 2013 med på utvikling av tankekonsept for FISBasis Taktisk. Herunder også utvikling av boot-loader for forsvarsspesialisert maskinvare. I tillegg gjennomførte han flere utviklingsoppdrag i forbindelse med systemintegrasjon av programvare på plattformen. I privat regi har Kåre de siste årene utført en del programmering av mikrokontrollere basert på Arduino, integrasjon av Raspberry PI, samt eksperiementert med utvikling av Android applikasjoner og root-tilgang på Android telefoner, inklusive lasting av modifisert firmware på Android telefoner. Kåre har også kompilert Android operativsystemet fra kildekode fra Android Open Source Project, og installert det på Nexus nettbrett.

Rune Stenhaug

Seniorrådgiver

Tlf: +47 48868928

rune@sysint.no

Rune er sertifisert senior rådgiver med solid erfaring fra ledelse av IKT-relaterte prosjekter. Rune trives i grensesnittet prosess, teknologi og organsiasjon. Har har veldig godt overblikk, samtidig som han ikke er redd for å gå inn i detaljene når det er nødvendig. Rune har i tillegg til meget solid og lang erfaring innenfor prosjektledelse, spisskompetanse på organisatorisk implementering og endrings-ledelse. Han har solid faglig kompetanse fra oppstart av initiativ, til konseptvalgsutredninger i tidligfaser av prosjekter, til gjennomføringsfasen med etterfølgende gevinstrealisering. Rune har bred og dyp kompetanse innenfor informasjonsforvaltningsløsninger, fagsystemer, styringssystemer, kvalitetssystemer, samhandlingsløsninger, Noark-5 baserte saksbehandlings- /arkivsystemer og integrasjoner med virksomhetsportaler og søketjenester. Han har solid erfaring fra offentlig sektor og virksomheter som stiller strenge krav informasjonssikkerhet. Rune har utdannelse og erfaring fra Forsvaret, noe som har gitt han et godt rammeverk for ledelse og styring av prosjekter. Rune er sertifisert i Prince2® , MSP® , Change Management® og MoP®. Han har internasjonal erfaring fra Danmark der Prince2 har vært obligatorisk prosjektmodell i offentlig sektor i en rekke år.

Erik Trætteberg

Seniorrådgiver

Tlf: +47 93029746

erik@sysint.no

Erik har lang erfaring med prosjektledelse for implementering og utrulling av teknisk infrastruktur og løsninger. Han har hatt lederansvar for krevende leveranser i ulike typer prosjekt og har særlig erfaring fra større offentlig anskaffelser og leveranser, bl.a. hos Forsvaret, Statnett og Oslo Kommune. Dette har inkludert både infrastruktur og fagsystemer. Erfaringene her omfatter alle deler av leveransene: Anskaffelse/kontraktarbeid, utvikling, testing, installasjon, realisering/utrulling, opplæring, driftsetablering og mottak. Hans ledererfaring omfatter i tillegg personal- og budsjettansvar. Med sin solide kompetanse fra operativ ledelse og praktiske erfaring med ulike typer prosjektmetodikk, er Erik vant til å håndtere kritiske situasjoner. Erik fremheves som en strukturert og meget ryddig konsulent av sine oppdragsgivere. Gjennom å jobbe med driftskritiske og graderte systemer har Erik opparbeidet seg god erfaring med å håndtere risiko og sårbarhet. Han har ledet prosjekter som har blitt underlag eksterne ROS-analyser og har vært ansvarlig for å følge opp tiltak. Som leder av mottaksprosjekt har Erik også erfaring med kravstilling og etablering av prosesser og rutiner for drift, og forvaltning av nye implementerte og oppgraderte løsninger. Dette har vært særlig viktig i forbindelse med driftskritiske og forretningskritiske systemer. Erik har også utarbeidet – og fulgt opp – interessentanalyser kommunikasjonsplaner i de prosjekter som han har ledet.

Ola Wuttudal

Seniorrådgiver

Tlf: +47 926 66 286

ola@sysint.no

Ola har solid erfaring fra større og mindre infrastruktur- og systemutviklingsprosjekter. Han har bred teknisk kompetanse, og over seksten års erfaring med prosjektarbeid og utvikling. Med sin positive innstiling og evne til å forstå kundens behov, finner han ofte løsninger på utfordringer på tvers av fagområder og teknologi. Ola arbeider selvstendig, systematisk og har høy arbeidskapasitet.