Din beste rådgiver?

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen prosjektledelse, rådgivning, integrasjon og utvikling av sikre, skreddersydde digitale løsninger og plattformer. Våre medarbeidere har unik kompetanse og bred erfaring innen integrasjon av løsninger for offentlige virksomheter, i tillegg til private virksomheter innen segmenter som energi, bank og telekommunikasjon. Kombinasjonen av høy kompetanse, bred erfaring, samt gode prosesser og rutiner gjør oss i Sysint til en kompetent partner og en dyktig rådgiver for kundene våre.

Prosjektledelse og informasjonsforvaltning

Smidig prosjekt- og programledelse

Vi tilbyr ekspertise på prosjekt- og programledelse til både offentlige og private virksomheter. Hos oss får du spisskompetanse på gjennomføring av prosjekt- og programledelse i hele prosjektets livssyklus fra tidligfase til vellykket gjennomføring og overlevering til linjen. Vi benytter beste praksis-modeller i vår gjennomføring, også smidig og agile metoder i gjennomføringsfasen. Vi leverer konseptanalyser, grundige prosjektbegrunnelser, gode prosjektmandat som understøtter virksomhetens visjon, strategi og målsettinger, samt planer som understøtter virksomhetsutviklingen.

Rune Stenhaug
Seniorrådgiver

Send e-post

Informasjonsforvaltning og samhandling

Trenger du spisskompetanse på informasjonsforvaltning og samhandling har vi spisskompetanse på prosjektledelse og rådgivning innenfor fagområdene. Vi har fokus på å integrere virksomhetens prosesser med informasjonsforvaltning, samhandling og arkivering. Med vår erfaring vet vi hvilke tiltak som skal iverksettes for å ivareta virksomhetens behov og skape effekt som bidrar til bedre effektivitet og ivaretakelse av informasjon.

Behovsanalyser, kravspesifikasjon og anskaffelser

Vi setter brukerne i fokus og har lang erfaring med å analysere ulike virksomheters behov og krav, og foreslå relevante tiltak som gir effekt. Vi jobber tett med våre kunder for å avdekke reelle behov, og vi baserer arbeidet på en god forståelse av virksomhetens mål og strategi, arbeidsprosesser og virksomhetsarkitektur som grunnlag for utvikling og anskaffelser.

Audun Larsen
Seniorrådgiver

Send e-post

Virksomhetsrådgivning

Organisasjon og ledelse

Vi har god forståelse for hvordan organisasjonens struktur og kultur påvirker virksomhetens prosesser. Derfor oppfatter vi raskt hvordan gjennomføring og ledelse i praksis fungerer innad i virksomheten, og vet hvilke grep vi skal ta for å få gjennomført de tiltakene vi ønsker å iverksette.

Forretningsanalyse og prosessarbeid

Forretningsanalyse inkluderer planlegging og gjennomføring av behovsanalyser, der målsettingen er å avdekke og dokumentere utfordringer og muligheter i arbeidsprosesser og tilhørende IT-systemer. Våre konsulenter har solid erfaring med prosessarbeid, herunder teknikker som LEAN og BPM. Vi benytter også verdistrømsanalyse for å legge til rette for et strukturert prosessarbeid.

Endringsledelse

Selv i digitaliserte virksomheter er medarbeiderne ofte den viktigste ressursen for å gjennomføre endringer. Endringsledelse er et eget kompetanseområde som vi har bygget opp betydelig kunnskaper og ferdigheter om. Endringer må forankres blant medarbeiderne, og ledelsen må fokusere på å utvise lederskap for å sikre at endringene blir gjennomført. Vi tror på å involvere både ledere og medarbeidere tidlig i endringsprosessen, og sørger for kompetanseoverføring og ledelsesstøtte underveis. Kompetansehåndtering etableres gjennom en metodebasert tilnærming for å sikre bred kunnskap, gode ferdigheter og riktige holdninger. Ledelsesstøtte baseres på solid kunnskap om organisasjon og ledelse for å kunne iverksette de riktige tiltakene, samt en tett dialog med virksomhetens ledere for å forstå og løse aktuelle utfordringer. Slik sikrer vi at endringene iverksettes, følges opp og skaper målbare resultater.

Teknologirådgivning

Teknologi

Våre medarbeidere har bred IT-kompetanse og har god forståelse for hvordan IT fungerer i et virksomhetsperspektiv. Vi er spesielt opptatt av at IT er ett av flere verktøy som skal støtte opp under virksomhetens arbeidsprosesser og mål. Virksomhetens mål og strategier legger føringer på hvilke arbeidsprosesser som skal gjennomføres, og hvilke data som skal brukes og produseres. IT støtter opp under både prosess og produksjon i virksomheten, både gjennom riktig bruk, tilpasset programvare og riktig maskinvare. Vi er opptatt av hvordan mennesker arbeider med- og forstår systemene, og vi tilrettelegger for dette for å oppnå et best mulig resultat.

Fabian Forster
Seniorrådgiver

Send e-post

Sikkerhet og sikrede plattformer

I mer enn 18 år har vi levert herdede plattformer til kunder som har høye krav til sikkerhet og som leverer tjenester på graderte systemer. Vi kan levere sikkerhetsklarert personell med høy kompetanse rundt sikkerhetslov, sikkerhetsgodkjenning og NSM’s veiledninger. Vi kan også hjelpe deg med å implementere NSM’s anbefalte grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Om dere har løsningene på bakke, sky eller midt imellom kan vi uansett hjelpe til med å velge riktig balanse mellom sikkerhet, funksjonalitet og brukervennlighet ut fra risiko og verdivurderinger.

Noen av våre kunder

Vi er et flerkompetansemiljø som samarbeider med noen av de mest krevende kundene innenfor digitalisering og virksomhetsutvikling. Gjennom samhandling og en tett dialog skaper vi sikre og effektive løsninger for våre kunder!

Dette er noen av kundene vi har jobbet med: