Din beste rådgiver?

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for at våre oppdragsgivere skal lykkes med digitalisering og tjenesteutvikling. Våre konsulenter har bred erfaring med å finne de riktige prosjektene, gjennomføre de og bistå med gode prosesser for innføring og opplæring. Kombinasjonen av vår kunnskap om mennesker og teknologi gjør oss i Sysint til en kompetent partner og en dyktig rådgiver for kundene våre. 

Prosjekt- og prosessledelse

Smidig prosjekt- og prosessledelse

Vi tilbyr ekspertise på prosjekt- og prosessledelse til både offentlige og private virksomheter. Hos oss får du spisskompetanse på gjennomføring av prosjekt- og prosessledelse i hele prosjektets livssyklus fra tidligfase til vellykket gjennomføring og overlevering til linjen. Vi benytter beste praksis-modeller i vår gjennomføring, også smidig og agile metoder i gjennomføringsfasen. Vi leverer innsikt og konseptutvikling, grundige prosjektbegrunnelser, gode prosjektmandat som understøtter virksomhetens visjon, strategi og målsettinger. Vi leder og gjennomfører prosjekter og understøtter gode prosesser for innføring og gevinstrealisering. 

Anja I. Ulseth-Skogan
Senior prosjektleder

Send e-post

Fasilitering og prosessledelse

Trenger du spisskompetanse på prosessledelse og workshopfasilitering har vi erfarne konsulenter som bistår i alle faser av en endringsreise. Våre konsulenter har gjennomført utallige workshop og google design sprints. Vi prototyper strategier, nye tjenester, arbeidsprosesser og digitale løsninger. Vi fasiliterer prosesser som mobiliserer og engasjerer ledere og medarbeidere til endring. Våre prosessledere mestrer både det digitale og fysiske rommet. 

Brukerinnsikt, kravspesifikasjon og anskaffelser

Vi setter brukerne i fokus og har lang erfaring med å analysere ulike virksomheters behov og krav, og foreslå relevante tiltak som gir effekt. Vi jobber tett med våre kunder for å avdekke reelle behov, og vi baserer arbeidet på en god forståelse av virksomhetens mål og strategi, brukerinnsikt, kultur og arbeidsprosesser som grunnlag for utvikling og anskaffelser.

Rune Stenhaug
Seniorrådgiver

Send e-post

Lederstøtte og coaching

Organisasjon og ledelse

Vi har god forståelse for hvordan digitalisering påvirker kultur og måter å arbeide på. Motiverte ledere og medarbeidere er kjernen for å levere gode produkter og tjenester. Derfor oppfatter vi raskt hvordan gjennomføring og ledelse i praksis fungerer innad i virksomheten, og vet hvilke grep vi skal ta for å få gjennomført de tiltakene vi ønsker å iverksette. Våre konsulenter er erfarne coacher og gjennomfører både ledersamlinger og 1:1 veiledning. Vi er sparringspartnere for ledere slik at de kan utfylle sin sentrale rolle i digitalisering. 

Endringsledelse

Endringsledelse er et eget kompetanseområde som vi har bygget opp betydelig kunnskaper og ferdigheter om. Våre konsulenter har erfaring med endringer med mange tusen medarbeidere og stor geografisk spredning. Basert på praktiske erfaringer og anerkjent metodikk som Prosci kan våre konsulenter og endringsledere bistå med å lage strategi og planer, utvikle kommunikasjon og opplæringsmateriell, og forberede virksomhet på innføring og gevinstrealisering gjennom god håndtering av interessenter og motstand. Vi tror på å involvere både ledere og medarbeidere tidlig i endringsprosessen, og sørger for kompetanseoverføring og ledelsesstøtte underveis. Slik sikrer vi at endringene iverksettes, følges opp og skaper målbare resultater.

Teknologirådgivning

Teknologi

Våre medarbeidere har bred IT-kompetanse og har god forståelse for hvordan IT fungerer i et virksomhetsperspektiv. Vi er spesielt opptatt av at IT er ett av flere verktøy som skal støtte opp under virksomhetens arbeidsprosesser og mål. Virksomhetens mål og strategier legger føringer på hvilke arbeidsprosesser som skal gjennomføres, og hvilke data som skal brukes og produseres. IT støtter opp under både prosess og produksjon i virksomheten, både gjennom riktig bruk, tilpasset programvare og riktig maskinvare. Vi er opptatt av hvordan mennesker arbeider med- og forstår systemene, og vi tilrettelegger for dette for å oppnå et best mulig resultat.

Fabian Forster
Seniorrådgiver

Send e-post

Sikkerhet og sikrede plattformer

I mer enn 18 år har vi levert herdede plattformer til kunder som har høye krav til sikkerhet og som leverer tjenester på graderte systemer. Vi kan levere sikkerhetsklarert personell med høy kompetanse rundt sikkerhetslov, sikkerhetsgodkjenning og NSM’s veiledninger. Vi kan også hjelpe deg med å implementere NSM’s anbefalte grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Om dere har løsningene på bakke, sky eller midt imellom kan vi uansett hjelpe til med å velge riktig balanse mellom sikkerhet, funksjonalitet og brukervennlighet ut fra risiko og verdivurderinger.

Noen av våre kunder

Vi er et flerkompetansemiljø som samarbeider med noen av de mest krevende kundene innenfor digitalisering og virksomhetsutvikling. Gjennom samhandling og en tett dialog skaper vi sikre og effektive løsninger for våre kunder!

Dette er noen av kundene vi har jobbet med: